ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
Line: thudsawarn ... support@hostingbtc.net ... 086-3424241

ติดต่อสอบถาม HostingBTC ได้ที่ add line: thudsawarn

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กร หรือหน่วยงานราชการ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ในกรณีที่ ค่าบริการก่อนรวม VAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้เราภายใน 30 วันหลังจากวันที่ชำระเงิน

ข้อตกลงในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • 1.ผู้ใช้บริการจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ ผู้ให้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งชำระเงิน โดยจะส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้ให้บริการทั้งสิ้น 2 ฉบับ ได้แก่
    ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
    ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
  • 2.ผู้ให้บริการ จะส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กลับไปให้ผู้ใช้บริการ ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้ใช้บริการครบทั้ง 2 ฉบับแล้วเท่านั้น
  • 3.หากครบกำหนด 30 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ, ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบทั้ง 2 ฉบับ หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามข้อตกลงที่ 5.). และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
  • 4.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินส่วนที่หักไว้มาให้ผู้ให้บริการ แล้วแจ้งให้ผู้ให้บริการยกเลิก การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของรายการดังกล่าวได้
  • 5.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลังสำหรับรายการที่ได้ชำระเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้, ผู้ใช้บริการสามารถส่ง หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ผู้ให้บริการได้ แล้วผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการชำระเงินครั้งต่อไปได้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้โอนเงินคืนทางธนาคาร ผู้ใช้บริการยินดีที่จะให้หักค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ จากยอดเงินที่ต้องคืนผู้ใช้บริการ

ข้อมูลสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที ซี เอาท์ซอร์ส แอนด์ เซอร์วิส
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0103555006761
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน: 1012/62 ซ.วชิธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ที่อยู่สำหรับส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่งถึง: ฝ่ายบัญชี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที ซี เอาท์ซอร์ส แอนด์ เซอร์วิส)
ที่อยู่: 1012/62 ซ.วชิธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที ซี เอาท์ซอร์ส แอนด์ เซอร์วิส
1012/62 ซ.วชิธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
© HostingBTC.net 2013-2022